Nature Energy og Sydvestjysk Biogas klar til rekordstort biogasanlæg ved Korskro 

(2016.11.11.)

Efter flere års tilløb kan energiselskabet Nature Energy og de godt 100 leverandører i Sydvestjysk Biogas nu stikke spaden i jorden til det rekordstore biogasanlæg ved Korskro. Det betyder, at biogaspotentialet i Danmarks mest husdyrintensive område endelig bliver realiseret. Det betyder også, at der føjes endnu et stort biogasanlæg til landkortet, hvor lokale affaldsressourcer omdannes til grøn energi. Og for Danmarks Grønne Investeringsfond, der er finansieringspartner i projektet, er det første biogasprojekt i porteføljen.

11. november kan Nature Energy og leverandørforeningen Sydvestjysk Biogas fejre igangsættelsen af det storstilede biogasprojekt ved Korskro. Landmændene i Danmarks mest husdyrtætte egn får dermed gjort deres til at styrke bæredygtigheden i landbruget og får sammen med Nature Energy realiseret det enorme potentiale for biogas i området. Og det er en begejstret Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy, der kan sætte endnu et flag på biogaslandkortet:

”Vi har armene helt oppe over dette projekt. Det er Danmarks største biogasanlæg, men endnu vigtigere er det, at det er endnu et stort anlæg. Nature Energy har en klar målsætning om at få bygget mange, ens storskalaanlæg, så vi får effektiviseret biogasproduktionen, og så samfundet får mest grøn værdi for pengene. Vi skal have de her anlæg ud og ligge i hele landet, så vi kan komme væk fra forbrænding af organisk affald og få sat turbo på en effektiv og bæredygtig omstilling af vores affaldsbehandling herhjemme. Korskro er et stort og vigtigt skridt i den retning, og vi glæder os til sammen med leverandørerne at få sat anlægget i gang.”

Grønt projekt med sund økonomi

Anlægget i Korskro medfinansieres af Danmarks Grønne Investeringsfond, der sat i verden for at fremme den grønne omstilling ved at yde finansiering i form af lån på op til 100 mio. kr. per projekt. Korskro er det første biogasanlæg, fonden har finansieret.

 "Vi finansierer projekter, som bidrager til den grønne omstilling, og som har en sund økonomi. Begge dele lever biogasanlægget ved Korskro til fulde op til. Bioøkonomi er et vigtigt fokusområde hos os, og vi er derfor glade for, at vi nu kan finansiere vores første biogasanlæg. Vi ser meget frem til at følge både etableringen og den efterfølgende drift", siger Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond. 

Landbrugets vigtige rolle
Biogasanlægget ved Korskro vil primært være baseret på biomasse fra landbruget i form af gylle og dybstrøelse, men i leverandørforeningen er man fuldt bevidste om den vigtige rolle, landbruget har for at sikre en mere effektiv udnyttelse af affald generelt:

”Leverandørforeningen Sydvestjysk Biogas er opstået ud fra ønsket om at sikre bæredygtigheden i vores landbrug. Vi får afgasset vores gylle, og vi får en naturlig gødning retur, hvor næringsstofferne bevares, og kvælstofudvaskning reduceres”, siger leverandørformand Henning Bloch, ”men nytteeffekten af biogassen rækker langt ud over landbruget og har værdi for både land og by. Som landmænd er vi dem, der kan sparke opbygningen af biogassen i gang, og den opgave tager vi gerne på os. ”
Det seneste år har tilslutningen til anlægget i Korskro flere gange været et emne også hos leverandørforeningen, men Henning Bloch kan nu høste frugten af en ihærdig indsats fra de mange involverede:

” Vi har kæmpet med alt, hvad vi har, for det her projekt – for det bliver ikke meget bedre end her. De generelle økonomiske udfordringer i landbruget har spillet ind på, hvor hurtigt vi har kunnet sætte projektet i gang. Det har alle parter i projektet haft respekt for. Nu er de nødvendige tilmeldinger på plads, og så betyder historikken ikke så meget. Det bliver et rigtig godt projekt med stor opbakning og en fantastisk beliggenhed. ”

Der afholdes 1. spadestik fredag 11. november kl. 12.30 på byggegrunden ved Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø.

Suverænt potentiale realiseres som bæredygtig energi

  • Anlægget i Korskro kræver en investering på ca. 230 mio. kr. 
  • Det skal årligt behandle 710.000 ton affald fra industri, detail og landbrug – her primært fra kvæg
  • Dermed kan der sendes ca. 22 mio. m3 biogas på gasnettet hvert år
  • Anlægget vil stå færdigt til drift i foråret 2018
  • Nature Energy har siden august 2015 kunnet åbne gashanerne til 4 moderne anlæg og arbejder videre i år med anlæg i bl.a. Brande, Blans og Videbæk
  • Foråret 2018 vil selskabet derfor kunne sende godt 75 mio. m3 grøn gas ud i det danske naturgasnet
  • Det svarer til halvdelen af hele det fynske naturgasforbrug eller forsyning af 45.000 privatboliger eller 2.000 bybusser med grøn energi. 
  • Korskro er den mest husdyrintensive egn i Danmark
  • Anlægget blev i 2012 del af et RealDania-støttet projekt, der skal vise, hvordan biogasanlæg, arkitektur og landskab kan tænkes sammen, og Korskro-anlægget fik derfor tilnavnet: ”Danmarks smukkeste biogasanlæg”

For yderligere, kontakt:
Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy: tlf. 40 18 77 67
Henning Bloch, formand for Sydvestjysk Biogas AMBA: tlf. 27 64 05 56
Peter Bruun, kommunikationschef i Danmarks Grønne Investeringsfond: tlf. 40 81 35 46

Sydvestjysk Biogas AMBA består af ca. 100 leverandører, og foreningen er etableret med det formål at behandle husdyrgødning og anden biomasse fra landbruget via afgasning. Sydvestjysk Biogas AMBA har arbejdet på at realisere et biogasanlæg i Korskro-området gennem mere end 8 år og for derved at afhjælpe en række miljømæssige udfordringer hos husdyrproducenterne, via bl.a. naturlig gødning med deklareret næringsindhold, reduceret udvaskning af kvælstof og mindre lugt. Samtidig opnås også en bedre omfordeling af husdyrgødningen.

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter. Projekterne skal som minimum levere dokumenterbar grøn omstilling og have en sund økonomi.

Nature Energy leverer dagligt gas til privat- og erhvervskunder i hele landet. Nature Energy ønsker at bidrage aktivt til den grønne omstilling og at sikre effektive og bæredygtige løsninger til hverdagen. Selskabet er førende på dansk biogasproduktion og vil være en aktiv samarbejdspartner for landbruget og biogasproducenter, så Danmarks store biogaspotentiale kan realiseres fuldt ud. Nature Energy driver allerede 4 moderne biogasanlæg i Danmark.